Резервација/Депозит

5.000 ден

Депозит  – Резервација за едно место за сместување во студентски Дом Хилјадников Штип

 

Опис

Сите студенти кои ќе бидат сместени во студентски дом Хилјадников, еднократно плаќаат депозит (резервација/гаранција за штета).

При иселувањето студентот ја раздолжува собата и депозитот се враќа или студентот може да го искористи како претплата за храна во домот наредната година.

Доколку судентот биде сместен во студентски дом Хилјадников и наредната година депозитот му важи и за таа година.

*Со плаќање на депозитот/резервација студентот го резервира своето место, но мора да достави комплетна документација согласно објавениот конкурс на МОН.

Други продукти

Депозит  - Резервација за едно место за сместување во студентски Дом Хилјадников Штип  

5.000 ден

во 3 креветен апартман

6.500 ден

во 2 креветен апартман

5.900 ден

во 4 креветен апартман

5.300 ден

Сместување за студент во апартман

2.500 ден