Известување за Вселување

Известување за сите студенти кои се примени во Студентски Дом Хилјадников Штип дека вселувањето ке биде во: 

Четврток 06-10-2022 год. од 11:00-18:00час.

Сите студенти треба да имат извршено уплата за месец 10/2022 год.

Истата можат да ја направат на следниот линк:

Резултати II-ра и повисоките години

Резултати од конкурс за сместување во студентски домови за студенти од Втора и повисоки години на студии

4) Објавување на Резултати

Конечните списоци за прием на студентите ќе бидат објавени на огласните табли во студентските домови каде конкурирал студентот и на веб страницата на Министерството и тоа:

 • за студентите од II година и повисоките години на 05.09.2022 год.
 • за студентите I година на 30.09.2022 год. 

Приговор по резултатите се доставува електронски на studentski.smestuvanja@mon.gov.mk во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите.

Доколку бројот на студенти, кои ги исполнуваат условите согласно утврдените групи во глава I.2. од овој Конкурс, е помал од предвидениот број на легла, слободните места ќе се пополнуваат по редослед со студенти кои ги исполнуваат условите од другите групи.

3) Доставување на Документи

Заради настанатата ситуација со епидемијата со КОВИД19 и заради избегнување на масовни собирања и групирања, документи се доставуваат само во просториите на студентскиот дом “Хилјадников” на адреса ген. Михајло Апостолски 18 Штип и тоа:

– студентите од II година и повисоките студиски години документите ги доставуваат од 26.07.2021 год. до 20.08.2021 год.

– студентите од I година документите ги доставуваат од 06.09.2021  год. до 24.09.2021  год.

Документите на кандидатите кои се некомплетни, ненавремено доставени и не се идентични со податоците кои се внесени во електронската пријава, нема да бидат разгледувани.

2) Потребни Документи

Студентите, кои ги исполнуваат условите во Конкурсот и пополниле електронска пријава, потребно е да ги прикачат во ел. апликација и достават следните документи:

1)  ДОКУМЕНТИ ОД КОНКУРС 

Испечатена ел. пријава заради проверка на податоците

 1. Барање
 2. Потврда за редовност во текот на студиите;
 3. Уверение со бројот на предвидени и положени испити од претходните години; (ова се вади од факултет, а за студентите од I година (бруцоши), не треба)
 4. Заверен на факултет образец “УППИ”; (се заверува на факултет)
 5. Студентите запишани за прв пат во I година, доставуваат копија од дипломата за завршено средно образование и потврда за запишани редовни студии (или друг документ со кои ќе потврдат дека се примени на факултет)
 6. Изјава за семејната положба на студентот, односно неговото потесно семејство;
 7.  Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа (да имаат потврда од надлежен Центар за социјални грижи, потврда од домот каде што е згрижен или друга соодветна документација со која ќе докажат дека се деца без родители) и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби (да имаат наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или психичкиот развој и специфичните потреби издадена од надлежна установа, а согласно Правилникот за оцена на специфичните потреби на лицата со пречки во физичкиот или психичкиот развој) со кој ќе гo докажат нивниот статус;
 1. Изјава за користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (родители-старатели, браќа, сестри), со која кандидатот се сложува Министерството за образование и наука по службена должност да ги обезбеди потребните документи од одредени институции со кои има склучено договори за соработка;  (сите во фамилијата пополнуваат посебно по еден  … на пример пополнуваат и мајка, и татко, и брат, и сестра итн.)
 2. Изјава за идентичност на податоците; 
 3. Изјава од родител – старател за целосно подмирување на трошоците за сместување и исхрана во домот;
 4. Потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за месец јуни 2022 година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата и тоа

– за родителите-старатели вработени во државни и јавните установи да се достави
а) потврда за плата заверена од овластен орган,

– за родителите-старатели вработени во приватни фирми да се достави
а) заверена потврда за плата (ја издава и заверува приватната фирма во која е вработен родителот-старателот);
б) и заверена декларација (фолио) за прием на платата (ја издава и заверува приватната фирма во која е вработен родителот-старателот (види урнек како изгледа)

-за пензионираните членови на семејството да се достави документ за висина на пензија-чек;

-за разведени родители да се достави доказ за разводот и доколку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како месечен приход;

-за корисници на социјална помош да доставуваат последно решение или последен чек;

-за инвалидитет да се достави лекарска белешка;

-за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или друга институција;

12. Министерството за образование и наука по службен пат, согласно потпишани договори за соработка, ќе ги обезбеди следните документи (овие документи студентите не треба да ги вадат):
– уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата родители – старатели на кандидатот поединечно и за самиот кандидат;

– потврда дека се невработени или примаат/не примаат паричен надоместок невработените членови на потесното семејство од Агенцијата за вработување на Република Македонија;

-извод на родени за брат/сестра под 6 годишна возраст, како и извод на умрените за починат родител од Управата за водење на матични книги;

– уверение за државјанство на Република Македонија од Министерството за внатрешни работи.

Кандидатите нема да бидат рангирани ако прикачената документација е :

–       Некомплетна

13. Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се лица со посебни потреби ги доставуваат документите под реден број 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2) ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ДОМОТ И СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА СМЕСТУВАЊЕ

*овие доикументи од “Точка 2”  НЕ СЕ ПРИКАЧУВААТ НА ЕЛ. АПЛИКАЦИЈА, туку само се пополнуваат и доставуваат во Домот заедно со другите документи.

Студентите да ги пополнат и достават и следните документи за потребите на Домот

2.1 – Полномошно од родител на студент за потпишување на договор за сместување (да се завери на НОТАР)
2.2 – Изјава против пушење
2.3 – Формулар со основни податоци


СПАКУВАНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ

И ДОСТАВУВАЊЕ ВО ДОМОТ

Конкурс за студиската 2022/23 г.

за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во РСМ

Комплет документи од точка 1

за пополнување и доставување во Домот согласно Конкурсот

Документи за Домот од точка 2

документи потребни при упис во Домот при склучување на договор за сместување

1) Електронско Пријавување

Студентите кои се пријавуваат на Конкурсот треба да пополнат ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА таа е поставена на интернет порталот 

http://e-uslugi.mon.gov.mk

(ќе биде активна во зададените рокови подолу)

*Сите суденти треба да пополнат ел. пријава и да ни ја испратат на следната емаил адреса во pdf формат

smestuvanje@hiljadnikov.com.mk

Согласно ел. пријава сите документти треба да ги достават во просториите на домот во хартиена форма така што ке ги прегледаме и доколку има потреба ќе ги корегираме.

КАКО ДА АПЛИЦИРАМ ЕЛЕКТРОНСКИ ВО 10 ЧЕКОРИ

Роковите за електронско пријавување на студенти се:

за II година и повисоките студиски години: 

18.07.2022 год. до 05.08.2022  год.


за I година (бруцоши) рокот почнува од 

05.09.2022 год. до 16.09.2022 год.


По објавување на конечните списоци со примени студенти во домот, доколку останат непополнети места, електронското пријавување ќе продолжи се до пополнување на истите, но најдоцна до 15.11.2022 година.

Aко Комисијата утврди дека податоците кои се внесени во електронската пријава не се идентични со податоците од доставената документација, кандидатите нема да бидат рангирани на конечниот список на прием на студенти во студентски домови.

Студентите кои електронски се пријавиле повеќе пати, за валидна ќе се смета последната пријава пред доставувањето на потребните документи.18