Потврда за редовен студент

Потврдата за редовен студент се вади од факултет

За да можете да ја извадете најпрво треба да бидете запишани на факултетот да ви биде уплатен семестарот и сл.

Дури тогаш од факултетот ќе ви биде испратено корисничко име и лозинка за да можете да се најавите на страната на е-индекс

https://students.ugd.edu.mk/

потоа го внесувате корисничкото име и лозинка за да се логирате

во менито одбирате “БАРАЊЕ ОД СТУДЕНТ”

потоа во пагачкото мени одбирате “ПОТВРДА ЗА СТУДЕНТ”

потоа кликате на  “КРЕИРАЈ БАРАЊЕ”

внимавајте треба да имате 100ден. на сметката за да може да ви биде издадена потврдата

Истата ја подигате од факултет кога ке ви биде изготвена

1) Електронско Пријавување

Слободни места има, капацитетот е 60 места. Се аплицира до пополнување на сите места, без разлика дали студентите се прва година или втора, трета итн. нема ограничување на бројката во однос на годината на студирање.

Студентите кои се пријавуваат на Конкурсот треба да пополнат ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА таа е поставена на интернет порталот

http://e-uslugi.mon.gov.mk

 

КАКО ДА АПЛИЦИРАМ ЕЛЕКТРОНСКИ ВО 10 ЧЕКОРИ

*Сите суденти треба да пополнат ел. пријава, да ги прикачат документите на истата и да ни ја испратат на следната емаил адреса во pdf формат

smestuvanje@hiljadnikov.com.mk

Согласно ел. пријава сите документти треба да ги достават во просториите на домот во хартиена форма така што ке ги прегледаме и доколку има потреба ќе ги корегираме во зададениот рок подолу

A Business Professor’s Fitness Secret: Qigong nolvadex for sale Affordable Outdoor Fitness Equipment for Playgrounds and Parks | Durable Exercise Playground Equipment
Роковите за електронско пријавување на студенти се:

за II година и повисоките студиски години:

17.07.2023 год. до 31.07.2023  год.

за I година (бруцоши) рокот почнува од

01.09.2023 год. до 16.09.2023 год.

Студентите кои се запишуваат на факултет во втор или трет уписен рок како и за постарите студенти кои не успеале да најдат сместување, а ги пропуштиле горе наведените рокови, ќе примаме апликации се до пополнување на капацитетот, но не покасно од 30.11.2023 година.

Кандидатите нема да бидат рангирани ако прикачената документација е :

-Некомплетна

Студентите кои електронски се пријавиле повеќе пати, за валидна ќе се смета последната пријава пред доставувањето на потребните документи6

4) Објавување на Резултати

Конечните списоци за прием на студентите ќе бидат објавени на огласните табли во студентските домови каде конкурирал студентот и на веб страницата на Министерството и тоа:

 • за студентите од II година и повисоките години на 05.09.2023 год.

Резултати >>

 • за студентите I година на 30.09.2023 год. 

Приговор по однос на резултатите да  се доставуваат во домот  во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите.

Ако бројот на студенти кои ги исполнуваат условите согласно утврдените групи во глава I.2 од овој Конкурс, е помал од предвидениот број на легла, слободните места ќе се пополнуваат по редослед со студенти кои ги исполнуваат условите од другите групи.

2) Потребни Документи

Студентите, кои ги исполнуваат условите во Конкурсот и пополниле електронска пријава, потребно е да ги прикачат во ел. апликација и достават следните документи:

 

1)  ДОКУМЕНТИ ОД КОНКУРС 

Испечатена ел. пријава заради проверка на податоците

 1. Потврда за редовен студент (се вади од Факултет),  или друг документ со кои ќе се потврди дека студентот е приман на факултет
  (види како да ја извадиш потврдата?)
 2. Уверение со бројот на предвидени и положени испити од претходните години; (ова се вади од факултет, а за студентите од I година (бруцоши), не треба)
 3. Заверен на факултет образец “УППИ”; (се заверува на факултет)
 4. Студентите запишани за прв пат во I година, доставуваат копија од дипломата за завршено средно образование
 5. Изјава за семејната положба на студентот, односно неговото потесно семејство;
 6. Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа (да имаат потврда од надлежен Центар за социјални грижи, потврда од домот каде што е згрижен или друга соодветна документација со која ќе докажат дека се деца без родители) и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби (да имаат наод и мислење за видот и степенот на попреченост во физичкиот или психичкиот развој и специфичните потреби издадена од надлежна установа, а согласно Правилникот за оцена на специфичните потреби на лицата со пречки во физичкиот или психичкиот развој) со кој ќе го докажат нивниот статус;
 1. Изјава за користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (родители-старатели, браќа, сестри), со која кандидатот се сложува Министерството за образование и наука по службена должност да ги обезбеди потребните документи од одредени институции со кои има склучено договори за соработка;  (сите во фамилијата пополнуваат посебно по еден  … на пример пополнуваат и мајка, и татко, и брат, и сестра итн.)
 2. Изјава за идентичност на податоците; 
 3. Изјава од родител – старател за целосно подмирување на трошоците за сместување и исхрана во домот;
 4. Потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за месец јуни 2023 година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата и тоа

– за родителите-старатели вработени во државни и јавните установи да се достави
а) потврда за плата заверена од овластен орган,

– за родителите-старатели вработени во приватни фирми да се достави
а) заверена потврда за плата (ја издава и заверува приватната фирма во која е вработен родителот-старателот);
б) и заверена декларација (фолио) за прием на платата (ја издава и заверува приватната фирма во која е вработен родителот-старателот (види урнек како изгледа)

-за пензионираните членови на семејството да се достави документ за висина на пензија-чек;

-за разведени родители да се достави доказ за разводот и доколку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како месечен приход;

-за корисници на социјална помош да доставуваат последно решение или последен чек;

-за инвалидитет да се достави лекарска белешка;

-за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или друга институција;

11. Министерството за образование и наука по службен пат, согласно потпишани договори за соработка, ќе ги обезбеди следните документи (овие документи студентите не треба да ги вадат):
– уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата родители – старатели на кандидатот поединечно и за самиот кандидат;

– потврда дека се невработени или примаат/не примаат паричен надоместок невработените членови на потесното семејство од Агенцијата за вработување на Република Македонија;

-извод на родени за брат/сестра под 6 годишна возраст, како и извод на умрените за починат родител од Управата за водење на матични книги;

– уверение за државјанство на Република Македонија од Министерството за внатрешни работи.

Кандидатите нема да бидат рангирани ако прикачената документација е :

–       Некомплетна

Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се лица со посебни потреби ги прикачуваат документите под реден број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

2) ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ДОМОТ И СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА СМЕСТУВАЊЕ

*овие доикументи од “Точка 2”  НЕ СЕ ПРИКАЧУВААТ НА ЕЛ. АПЛИКАЦИЈА, туку само се пополнуваат и доставуваат во Домот заедно со другите документи.

Студентите да ги пополнат и достават и следните документи за потребите на Домот

2.1 – Полномошно од родител на студент за потпишување на договор за сместување (да се завери на НОТАР)

2.2 – Договор за сместување
2.3 – Изјава против пушење
2.4 – Формулар со основни податоци

СПАКУВАНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ

И ДОСТАВУВАЊЕ ВО ДОМОТ

Конкурс за студиската 2023/24 г.

за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во РСМ

Комплет документи од точка 1

за пополнување и доставување во Домот согласно Конкурсот

Документи за Домот од точка 2

документи потребни при упис во Домот при склучување на договор за сместување

3) Доставување на Документи

Документи се доставуваат само во просториите на студентскиот дом “Хилјадников”-Штип на адреса ген. Михајло Апостолски 18 Штип и тоа:

– студентите од II година и повисоките студиски години документите ги доставуваат од 17.07.2023 год. до 31.07.2023 год.

– студентите од I година документите ги доставуваат од 21.08.2023 год. до 11.09.2023 год.

Документите на кандидатите кои се некомплетни, ненавремено доставени и не се идентични со податоците кои се внесени во електронската пријава, нема да бидат разгледувани.

Известување за Вселување

Известување за сите студенти кои се примени во Студентски Дом Хилјадников Штип дека вселувањето ке биде во: 

Четврток 06-10-2022 год. од 11:00-18:00час.

Сите студенти треба да имат извршено уплата за месец 10/2022 год.

Истата можат да ја направат на следниот линк:

Сместување во Студентски Дом Хилјадников: како аплициравме и завршивме се за 1 ден?

Нашето дете е студент и еве веќе 3 години по ред е сместен во Студентски дом Хилјадников во Штип.

Го пишувам овој текст зошто сакам да ви објаснам како целиот процес функционира и би сакала да имаше некој ова мене да ми го каже кога најмногу бевме загрижени за сместување на нашиот иден студент – од собирање на документи, аплицирање па се до вселување.

Пишува: Вера Димоска од Битола, родител 

Сместувањето на моето дете студент во овој Студентски дом е најдобрата одлука која ја донесовме пред неколку години. Денес тоа е студент 3-та година на Медицински Факултет при универзитетот Гоце Делчев-Штип и сеуште е сместено во истиот дом.

Ако оваа година и вие за прв пат го запишувате вашето дете на факултет сигурно сте во дилема за сместувањето каде, како и што, зошто го испрќате во нов град, нова средина…

Се прашувате дали ќе се снајде само, што ќе јаде, со кого ќе се дружи, дали ќе се вклопи во новата средина, дали ќе учи или само ќе шета.

Уште поголем проблем за вас е ако не најдете сместување на време може да останете без избор.

Процесот за аплицирање е неверојатно брз и така можете да бидете сигурни дека вашот студент е целосно обезбеден.

Инаку Студентски дом Хилјадников се наоѓа во стогиот центар на градот Штип близу до поголемиот број на факултети. Како што кажав претходно моето дете е студент на Медицински Факултет така што е многу блиску на околу 5 мин. одење пешки од домот. Но ова важи и за другите факултети како Економски, Правен, Ликовна, Музичка Академија, Факултет за образовни науки, Информатика и др. Апартманите им се 2 креветни, 3 креветни, 4 креветни и сите се климатизирани со бесплатен интернет и кабловска телевизија, а во нив има мини кујна и фрижидер како и засебен тоалет со туш.

Студентите се хранат во студентска кујна која е во склоп на домот и морам да истакнам дека храната им е одлична. Исто така многу битно има читална, перална пинг-понг. Во домот е инсталиран видео надзор, а влезот е со електронски клуч.

Ако сте истражувале на интернет или сте се распрашувале наоколу сигурно сте наишле на многу информации кои можеби се и контрадикторни, што на разни форуми, што од познаници – некои ви велат ви требаат 1000 документи не можете да ги соберете, други ви велат ви требаат конекции и протекции, трети ви велат многу е лесно. Но што е всушност Вистината?

Вистината e дека сместувањето во Студентски дом Хилјадников е многу лесно за најголем дел од студентите само треба да го следите процесот кој е многу лесен и брз, а еве што треба да направете.

Процес и патоказ за успешна апликација

Најпрво ви препорачувам да си резервирате место бидејќи сега е возможно да се направи и online, додека порано моравме да трчаме во банка да отсуствуваме од работа и сл., а сега е супер лесно и едноставно и брзо се резервира online со картичка.

Ако вашето дете за прв пат се запишува на факултет (бруцош)

Околу документи кои нам тогаш ни беа потребни.

Прво ја копирате дипломата од матура од средно, многу битно е да ја ископирате пред да ги поднесете документите за упис на факултет бидејки таму ќе ви ја задржат истата.

Ако вашето дете сега студент II, III или IV година

Од е-индекс на факултетот студентот ги вади овие 2 документи.

Потврда за редовен студент и

Уверение со положени испити од претходната година

Овие документи ги порачува online на факултетот и доаѓа на студентски прашања да ги подигне. Воедно доставува  УППИ образец за да му го заверат.

Документи за сите студнти

Потоа ако имате уште едно дете и ако тоа е ученик или студент за истото треба извадете Потврда од школо дека е ученик или Потврда од факултет дека е студент .

Вие како родители доколку сте вработени треба од работа да извадете потврда за вработување каде ке го пишува и вашиот личен доход за последниот месец.

И за оние кои се вработени во приватни фирми треба од фирмата да побарате да ви издадат копија од Декларацијата за помината плата (види урнек).

Доколку сте земјоделец треба да извадете потврда дека сте регистриран земјоделец.

Ако сте невработен тогаш потврда од Агенција за вработување дека сте невработено лице.

Ова се документите кој во најголем дел од случаите се потребни, но за да бидете сигурни во која група припагате прочитајте на страната “Потребни документи”.

Сите останати формулари за пополнување можете да ги симнете on-line од страната “Потребни документи”. Ги симнувате ги потполнувате и ги доставувате во домот во зададените рокови.

Сакам да ви кажам дека кога ги собравме овие документи се јавивме телефонот 076 569 705 и заедно со лицето одговорно кај нив ги пројдовме односно направивме брза проверка на сите документи. Овој разговор навистина ми помогна да не направам грешка за да не ми фали некој од формуларите така да кога дојде време да ги доставам бев сигурна дека ми се сите комплетни. Од оваа  временска дистанца добро е што се јавив бидејќи можеше да да имам некоја грешка и ќе требаше да патувам двапати и да правам дополнителни трошоци.

Аx, да… Протекции и конекции секако не се потребни кога аплицирате во Студентски дом Хилјадников и тоа на време и со комплет документи.

Би сакала да имаше некој мене ова да ми го каже тогаш, но ете сега затоа го споделувам ова со вас, па се надевам ќе ви помогне во целиот процес за сместување на вашиот студент.