ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ
Објавено на 09-07-2020


Конечниот список за прием на студентите од II година и повисоките години ќе се објави на 07.09.2020 година на огласните табли во студентските домови каде конкурирал студентот и на веб страницата на Министерството

Приговор по резултатите се доставува до архивата на Mинистерството за образование и наука, Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите.
Конечниот список за прием на студенти од I година ќе биде објавен на 30.09.2020 година на огласните табли во студентските домови каде што конкурирал студентот и на веб страницата на Министерството

Приговор по резултатите се доставува во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите до архивата на Министерството.Доколку бројот на студенти, кои ги исполнуваат условите согласно утврдените групи во глава I.2. од овој Конкурс, е помал од предвидениот број на легла, слободните места ќе се пополнуваат по редослед со студенти кои ги исполнуваат условите од другите групи.