Објавено на 12-09-2017

Вселување на 17/09/2017 (НЕДЕЛА) од 13час. до 16 час.
ВАЖИ ЗА СИТЕ КОИ ИМААТ ДОСТАВЕНО ДОКУМЕНТИ ВО СД ХИЛЈАДНИКОВОбјавено на 29-08-2017


Сите студенти кои се запишале покасно (II и III уписен рок) на Универзитетот Гоце Делчев Штип, а неуспеале да аплицираат електронски за сместување во нашиот дом, нека ги соберат потребните документи и ги достават кај нас ќе аплицираат електронски накнадно.
Важи се' до исполнување на капацитетот на домот.

Објавено на 15-07-2017Студентите кои се пријавуваат на Конкурсот најпрво треба да пополнат ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА поставена на интернет порталот www.konkursi.mon.gov.mkРоковите за електронското пријавување на студентите се
за II година и повисоките студиски години рокот почнува од 17.07.2017 година до 12.08.2017 година.
за I година (бруциши) рокот почнува од 20.08.2017 година до 28.08.2017 година.

По објавување на конечните списоци со примени студенти во домот, доколку останат непополнети места, електронското пријавување ќе продолжи се до пополнување на истите, но најдоцна до 29.09.2017 година.

Aко Комисијата утврди дека податоците кои се внесени во електронската пријава не се идентични со податоците од доставената документација Кандидатите нема да бидат рангирани на конечниот список на прием на студенти во студентски домови

Студентите кои електронски се пријавиле повеќе пати, за валидна ќе се смета последната пријава пред доставувањето на потребните документи.Објавено на 15-07-2017


Студентите, кои ги исполнуваат условите по Конкурсот и пополниле електронска пријава, потребно е да ги достават следните
документи:

1. Молба со платена административна такса од 50,00 денари; (види сметка за плакање)

2. Идентификационен број од успешно пополнета електронска пријава и  Испечатена електронска пријава заради проверка на
податоците;

3. Потврда за редовност во текот на студиите;

5. Уверение со бројот на предвидени и положени испити од претходните години; (се вади од факултет, за студентите од I година
бруцоши, не треба)

6. Заверен на факултет образец “УППИ”; (се заверува на факултет)

7. Студентите запишани за прв пат во I година, доставуваат копија од дипломата за завршено средно образование и потврда за
запишани редовни студии (или друг документ со кои ќе потврдат дека се примени на факултет)

8. Изјава за семејната положба на студентот, односно неговото потесно семејство;

9. Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа (да имаат потврда од надлежен Центар за социјални грижи, потврда од
домот каде што е згрижен или друга соодветна документација со која ќе докажат дека се деца без родители) и студенти кои се
категоризирани како лица со посебни потреби (да имаат наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или
психичкиот развој и специфичните потреби издадена од надлежна установа, а согласно Правилникот за оцена на специфичните
потреби на лицата со пречки во физичкиот или психичкиот развој) со кој ќе гo докажат нивниот статус;

10. Изјава за користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (родители-старатели, браќа,
сестри), со која кандидатот се сложува Министерството за образование и наука по службена должност да ги обезбеди потребните
документи од одредени институции со кои има склучено договори за соработка;

11. Изјава за идентичност на податоците;

12. Изјава од родител - старател за целосно подмирување на трошоците за сместување и исхрана во домот;

13. Потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за месец јуни 2017 година или доколку за овој месец не е
исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата и тоа

- за родителите-старатели вработени во државни и јавните установи да се достави
а) потврда за плата заверена од овластен орган,

- за родителите-старатели вработени во приватни фирми да се достави
а) заверена потврда за плата (ја издава и заверува приватната фирма во која е вработен родителот-старателот);
б) и заверена декларација за прием на платата (ја издава и заверува приватната фирма во која е вработен родителот-старателот)

-за пензионираните членови на семејството да се достави документ за висина на пензија-чек;

-за разведени родители да се достави доказ за разводот и доколку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како
месечен приход;

-за корисници на социјална помош да доставуваат последно решение или последен чек;

-за инвалидитет да се достави лекарска белешка;

-за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или друга
институција;

14. Министерството за образование и наука по службен пат, согласно потпишани договори за соработка, ќе ги обезбеди следните
документи (овие документи студентите не треба да ги вадат):
- уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година (приходи од самостојна
дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки,
добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата родители - старатели на кандидатот поединечно и за
самиот кандидат;

- потврда дека се невработени или примаат/не примаат паричен надоместок невработените членови на потесното семејство од
Агенцијата за вработување на Република Македонија;

-извод на родени за брат/сестра под 6 годишна возраст, како и извод на умрените за починат родител од Управата за водење на
матични книги;

- уверение за државјанство на Република Македонија од Министерството за внатрешни работи.15. Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се лица со посебни потреби ги доставуваат документите
под реден број 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Објавено на 15-07-2017Документи се доставуваат во просториите на студентскиот дом "Хилјадников" на адреса ген. Михајло Апостолски 18 Штип и тоа:

- студентите од II година и повисоките студиски години документите ги доставуваат од 14.08.2017 год. до 25.08.2017 год.

- студентите од I година документите ги доставуваат од  29.08.2017 год. до 05.09.2017 год.
Документите на кандидатите кои се некомплетни, ненавремено доставени и не се идентични со податоците кои се внесени
во електронската пријава, нема да бидат разгледувани.
Објавено на 15-07-2017


Конечниот список за прием на студентите од II година и повисоките години ќе се објави на 31.08.2017 година на огласните табли во студентските домови каде конкурирал студентот и на интернет порталот www.konkursi.mon.gov.mk.

Приговор по резултатите се доставува до архивата на Mинистерството за образование и наука, Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите.
Конечниот список за прием на студенти од I година ќе биде објавен на 11.09.2017 година на огласните табли во студентските домови каде што конкурирал студентот и на интернет порталот www.konkursi.mon.gov.mk.

Приговор по резултатите се доставува во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите до архивата на Министерството.Доколку бројот на студенти, кои ги исполнуваат условите согласно утврдените групи во глава I.2. од овој Конкурс, е помал од предвидениот број на легла, слободните места ќе се пополнуваат по редослед со студенти кои ги исполнуваат условите од другите групи.

Објавено на 15-07-2017


Рокот за вселување на студентите во своите соби е:

- за студентите од II година и повисоките студиски години од 01.09.2017 - 10.09.2017 година.

- за студентите од I година (бруцоши) од 12.09.2017 - 21.09.2017 година.
превземи ја целосната верзија од конкурсот 2017/2018
КОМПЛЕТ ДОКУМЕНТИ
ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ ЗА ПОСЕТА
Секој ден од 08:00ч. до 15:30час.
Back
Next