ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ
Објавено на 09-07-2020


Заради настанатата ситуација со епидемијата со КОВИД19 и заради избегнување на масовни собирања и групирања,
документи се доставуваат само во просториите на студентскиот дом "Хилјадников" на адреса ген. Михајло Апостолски 18 Штип и тоа:

- студентите од II година и повисоките студиски години документите ги доставуваат од 01.08.2020 год. до 25.08.2020 год.

- студентите од I година документите ги доставуваат од  07.09.2020 год. до 22.09.2020 год.


Документите на кандидатите кои се некомплетни, ненавремено доставени и не се идентични со податоците кои се внесени
во електронската пријава, нема да бидат разгледувани.