НАСЛОВНАЗА НАСГАЛЕРИЈАКОНТАКТ
ШТИП-УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГРАД
За најнови и тековни информации следетене на:
Објавено на 15.07.2014


Студентите кои се пријавуваат на Конкурсот најпрво треба да пополнат ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА поставена на интернет порталот
www.smestuvanje.mon.gov.mk.

Роковите за електронското пријавување на студентите се
за II година и повисоките студиски години рокот почнува од 16.07.2014 година до 10.08.2014 година.
за I година (бруциши) рокот почнува од 19.08.2014 година до 25.08.2014 година. (Понеделник) до 16:00 час.
Објавено на 15.07.2014


Студентите, кои ги исполнуваат условите по Конкурсот и пополниле електронска пријава, потребно е да ги достават следните документи:

1. Молба

1a. Платена административна такса од 50,00 денари;

2. Идентификационен број од успешно пополнета електронска пријава;

3. Потврда за редовност во текот на студиите;

4. Испечатена електронска пријава заради проверка на податоците;

5. Уверение со бројот на предвидени и положени испити од претходните години; (
не треба за студентите запишани за прв пат во I година)

6. Заверен на факултет образец “УППИ”;

7. Студентите запишани за прв пат во I година, наместо потврда за редовност (точка 3), доставуваат копија од дипломата за завршено средно образование;

8. Изјава за семејната положба на студентот, односно неговото потесно семејство;

9. Документ за кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби, со кој ќе докажат писмено нивниот статус;

10. Изјава за користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (родители-старатели, браќа, сестри), со која кандидатот се сложува Министерството за образование и наука по службена должност да ги обезбеди потребните документи од одредени институции со кои има склучено договори за соработка;

11. Изјава за согласност за дополнителен избор на студентски дом (доколку се пополни капацитетот во избраниот дом);

12. Изјава за идентичност на податоците;

13. Изјава од родител - старател за целосно подмирување на трошоците за сместување и исхрана во домот;

14. Уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата родители - старатели на кандидатот поединечно и за самиот кандидат;

15. Потврди за остварена плата на вработените членови на семејството  за месец јуни 2014 година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата

- за родителите-старатели вработени во државни и јавните установи да се достави потврда за плата заверена од овластен орган;

- за родителите-старатели вработени во приватни фирми да се достави потрда за плата како и заверена декларација за прием на платата);

- за пензионираните членови на семејството да се достави документ за висина на пензија-чек;

-  за разведени родители да се достави доказ за разводот и доколку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како месечен приход;

- за корисници на социјална помош да доставуваат последно решение или последен чек,

- за инвалидитет да се достави лекарска белешка;

- додека за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или друга институција;16. Министерството за образование и наука по службен пат, согласно потпишани договори за соработка, ќе ги обезбеди следните документи:

- потврда дека се невработени или примаат/не примаат паричен надоместок  евработените членови на потесното семејство од Агенцијата за вработување на Република Македонија;

- извод на родени за брат/сестра под 6 годишна возраст, како и извод на умрените за починат родител од Управата за водење на матични книги;

- уверение за државјанство на Република Македонија од Министерството за внатрешни работи.


Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се лица со посебни потреби ги доставуваат документите под реден број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.


Објавено на 15.07.2014Документи се доставуваат во просториите на студентскиот дом "Хилјадников" на адреса ген. Михајло Апостолски 18 Штип и тоа:

- студентите од II година и повисоките студиски години документите ги доставуваат од 13.08.2014 год. до 22.08.2014 год.

- студентите од I година документите ги доставуваат од  25.08.2014 год. до 29.08.2014 год.
Документите на кандидатите кои се некомплетни, ненавремено доставени и не се идентични со податоците кои се внесени
во електронската пријава, нема да бидат разгледувани.
Објавено на 15.07.2014


Конечниот список за прием на студентите од II година и повисоките години ќе се објави на 29.08.2014 година на огласните табли во студентските домови каде конкурирал студентот и на интернет порталот www.smestuvanje.mon.gov.mk.

Приговор по резултатите се доставува до архивата на Mинистерството за образование и наука, Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите.
Конечниот список за прием на студенти од I година ќе биде објавен на 05.09.2014 година на огласните табли во студентските домови каде што конкурирал студентот и на интернет порталот www.smestuvanje.mon.gov.mk.

Приговор по резултатите се доставува во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите до архивата на Министерството.Доколку бројот на студенти, кои ги исполнуваат условите согласно утврдените групи во глава I.2. од овој Конкурс, е помал од предвидениот број на легла, слободните места ќе се пополнуваат по редослед со студенти кои ги исполнуваат условите од другите групи.

Објавено на 15.07.2014


Рокот за вселување на студентите во своите соби е:

- за студентите од II година и повисоките студиски години од 01.09.2014 - 10.09.2014 година.

- за студентите од I година (бруцоши) од 06.09.2014 - 15.09.2014 година.
Back
Next
превземи ја целосната верзија од конкурсот 2014/2015
ИЗЈАВА ЗА ГАРАНТИ НА ПЛАЌАЊЕ