НАСЛОВНАЗА НАСГАЛЕРИЈАКОНТАКТ
ШТИП-УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГРАД
За најнови и тековни информации следетене на нашиот НОВ профил:
Објавено на 07.10.2015
УШТЕ 3 СЛОБОДНИ МЕСТАОбјавено на 31.08.2015

СЛОБОДНИ МЕСТА СЕУШТЕ ИМА
Сите студенти кои не успеале да аплицираат за сместување на време, можат да се пријават за сместување во просториите на
студентскиот дом Хилјадников до 04/09/2015 да не контактираат на линкот https://www.facebook.com/profile.php?id=100009512498457
а накнадно да ги достават протебните документите.

Објавено на 11.07.2015


Студентите кои се пријавуваат на Конкурсот најпрво треба да пополнат ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА поставена на интернет порталот
www.smestuvanje.mon.gov.mk.

Роковите за електронското пријавување на студентите се
за II година и повисоките студиски години рокот почнува од 12.07.2015 година до 12.08.2015 година.
за I година (бруциши) рокот почнува од 18.08.2015 година до 28.08.2015 година.
Објавено на 11.07.2015


Студентите, кои ги исполнуваат условите по Конкурсот и пополниле електронска пријава, потребно е да ги достават следните
документи:

1. Молба со платена административна такса од 50,00 денари;

2. Идентификационен број од успешно пополнета електронска пријава;

3. Потврда за редовност во текот на студиите;

4. Испечатена електронска пријава заради проверка на податоците;

5. Уверение со бројот на предвидени и положени испити од претходните години; (се вади од факултет, за студентите од I година
бруцоши, не треба)

6. Заверен на факултет образец “УППИ”; (се заверува на факултет)

7. Студентите запишани за прв пат во I година, доставуваат копија од дипломата за завршено средно образование и потврда за
запишани редовни студии (или друг документ со кои ќе потврдат дека се примени на факултет)

8. Изјава за семејната положба на студентот, односно неговото потесно семејство;

9.Документ за кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни
потреби, со кој ќе докажат писмено нивниот статус;

10. Изјава за користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (родители-старатели, браќа, сестри), со
која кандидатот се сложува Министерството за образование и наука по службена должност да ги обезбеди потребните документи од
одредени институции со кои има склучено договори за соработка;

11. Изјава за согласност за дополнителен избор на студентски дом (доколку се пополни капацитетот во избраниот дом);

12. Изјава за идентичност на податоците;

13. Изјава од родител - старател за целосно подмирување на трошоците за сместување и исхрана во домот;

14. Потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за месец јуни 2015 година или доколку за овој месец не е
исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата (за родителите-старатели вработени во државни и јавните
установи да се достави потврда за плата заверена од овластен орган, а за родителите-старатели вработени во приватни фирми да
се достави потрда за плата како и заверена декларација за прием на платата);

-за пензионираните членови на семејството да се достави документ за висина на пензија-чек;

-за разведени родители да се достави доказ за разводот и доколку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како
месечен приход;

-за корисници на социјална помош да доставуваат последно решение или последен чек;

-за инвалидитет да се достави лекарска белешка;

-за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или друга
институција;

15. Министерството за образование и наука по службен пат, согласно потпишани договори за соработка, ќе ги обезбеди следните
документи:
- уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година (приходи од самостојна
дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки,
добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата родители - старатели на кандидатот поединечно и за
самиот кандидат;

- потврда дека се невработени или примаат/не примаат паричен надоместок невработените членови на потесното семејство од
Агенцијата за вработување на Република Македонија;

-извод на родени за брат/сестра под 6 годишна возраст, како и извод на умрените за починат родител од Управата за водење на
матични книги;

- уверение за државјанство на Република Македонија од Министерството за внатрешни работи.16.Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се лица со посебни потреби ги доставуваат документите
под реден број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Објавено на 11.07.2015Документи се доставуваат во просториите на студентскиот дом "Хилјадников" на адреса ген. Михајло Апостолски 18 Штип и тоа:

- студентите од II година и повисоките студиски години документите ги доставуваат од 13.08.2015 год. до 20.08.2015 год.

- студентите од I година документите ги доставуваат од  31.08.2015 год. до 04.09.2015 год.
Документите на кандидатите кои се некомплетни, ненавремено доставени и не се идентични со податоците кои се внесени
во електронската пријава, нема да бидат разгледувани.
Објавено на 11.07.2015


Конечниот список за прием на студентите од II година и повисоките години ќе се објави на 29.08.2015 година на огласните табли во студентските домови каде конкурирал студентот и на интернет порталот www.smestuvanje.mon.gov.mk.

Приговор по резултатите се доставува до архивата на Mинистерството за образование и наука, Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите.
Конечниот список за прием на студенти од I година ќе биде објавен на 12.09.2015 година на огласните табли во студентските домови каде што конкурирал студентот и на интернет порталот www.smestuvanje.mon.gov.mk.

Приговор по резултатите се доставува во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите до архивата на Министерството.Доколку бројот на студенти, кои ги исполнуваат условите согласно утврдените групи во глава I.2. од овој Конкурс, е помал од предвидениот број на легла, слободните места ќе се пополнуваат по редослед со студенти кои ги исполнуваат условите од другите групи.

Објавено на 11.07.2015


Рокот за вселување на студентите во своите соби е:

- за студентите од II година и повисоките студиски години од 01.09.2015 - 10.09.2015 година.

- за студентите од I година (бруцоши) од 14.09.2015 - 24.09.2015 година.
Back
Next
превземи ја целосната верзија од конкурсот 2015/2016
КОМПЛЕТ ДОКУМЕНТИ
ИМА СЛОБОДНИ МЕСТА
ИЗЈАВА ЗА ГАРАНТИ (ЗАВРЕНА КАЈ НОТАР)